Kort på svenska

Nyttig information för unga utlandsfinländare

Varifrån hittar du information om du bor utomlands men vill studera i Finland? Eller om du studerar vid en högskola eller ett universitet i Finland och vill delta i internationell praktik utomlands? Visste du förresten att utomlands finns flera finländska organisationer som erbjuder praktikplatser. Kanske undrar du över vilken behörighet en examen från ett annat land ger att söka arbete eller en studieplats i Finland. Svar på dessa frågor finns bakom länkarna nedan. Kontakta rådgivningstjänsten hos Finland-Samfundet om du vill ha ytterligare uppgifter.

Behållande av finskt medborgarskap när du fyller 22 år

Har du dubbelt medborgarskap och bor utomlands kan du förlora ditt finska medborgaskap vid 22 års ålder. Finländska medborgare som också har medborgarskap i en annan stat bevarar sitt finska medborgarskap endast om de har tillräcklig anknytning till Finland.

Ytterligare uppgifter:

Migrationsverket 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Studera i Finland

Portalen Studieinfo innehåller information om utbildningsalternativ. Via sidorna kan du delta i gemensamma ansökan till
–yrkeshögskolor (YH) och universitet/högskolor samt
– gymnasier och yrkesutbildning.

Vissa universitet har separata ansökningar för internationella sökanden.

Söker du till universitetsstudier på engelska lönar det sig för dig att besöka www.studyinfinland.fi.

Är du inte medborgare i ett EU- eller EES-land eller familjemedlem till en medborgare i ett sådant land och kommer till Finland för att avlägga högskoleexamen på engelska ska du betala en terminsavgift för studierna. Ska du avlägga examen på finska eller svenska tas inte en terminsavgift.

Är du finsk medborgare? Om inte måste du eventuellt söka visum eller upphållstillstånd då du flyttar till Finland eller så måste du registrera din uppehållsrätt i Finland. Ytterligare uppgifter finns på sidorna för Migrationsverket.

Finska medborgare och under vissa förutsättningar också medborgare i andra länder kan få studiestöd för studier i Finland. Ytterligare uppgifter finns på sidorna för FPA.

Uppgifter om studiebostäder i Finland finns på sidorna för Finlands studiebostäder SOA rf.

Värnplikt i Finland

Värnplikten räcker från det år då man fyller 18 till slutet av det år då man fyller sextio år. De värnpliktiga kallas till uppbåd (mönstring) det år de fyller 18.

Utländska medborgare som erhållit finskt medborgarskap och som i sitt forna hemland fullgjort sin fredstida värnplikt eller en del av den (minst 4 månader) kan på basis av ansökan befrias från beväringstjänst under fredstid. Beslutet om befrielse fattas av regionalbyrån.

Om finsk medborgare också har norskt, svenskt, danska eller USA medborgarskap,

han är inte uppbådspliktig och han behöver inte göra sin värnpliktstjänstgöring i
Finland under den tid som han anses bo permanent i ett
avtalsland som är i enlighet med hans medborgarskap.

En värnpliktig är inte skyldig att infinna sig till uppbåd eller beväringstjänst om han har medborgarskap också i en annan stat och om hans boningsort under de senaste sju åren inte är eller har varit i Finland. Värnpliktig som faller under denna s.k. sjuårsregel behöver inte ansöka skilt om befrielse.

En värnpliktig som har flerfaldigt medborgarskap och som fått befrielse kan beordras till beväringstjänst om han flyttar till Finland före utgången av det år under vilket han fyller 30 år.

Beslut om befrielse liksom avtalstolkningar grundar sig på uppgifter om adress och medborgarskap i befolkningsdatasystemet. Därför lönar det sig att kontrollera med befolkningsbokföraren eller beskickningen att de är korrekta. Dessutom bör 21-åriga eller äldre personer med flerfaldigt medborgarskap som träder i tjänst från utlandet kontrollera att de inte förlorar eller har förlorat sitt finska medborgarskap vid 22 års ålder.

Mera information:

försvarsmaktens nätsidor på adressen puolustusvoimat.fi och intti.fi

Beväring-broschyren för dig som ska rycka in.

Finland-Samfundet rf i social media:

på facebook

på twitter

på instagram

Virta-tjänsten

Kontaktuppgifter:

Rådgivare
Liisa Oinonen
+358 44 710 9384
[email protected]

Finland-Samfundet rf
Mariankatu 8, Helsinki

[email protected]

suomi-seura.fi

Våra öppettider på vardagar kl. 9-15. Kontoret är stängt tillsvidare. Du når oss bäst per telefon under normal kontorstid eller per e-post.

Seniorit maailmalla
senioritmaailmalla.fi

Perhe maailmalla
perhemaailmalla.fi