Täältä löydät tietosuoja- ja saavutettavuusselosteen

Tietosuojaseloste

 1. Rekisterin ylläpitäjä:

Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Y-tunnus 0202356-4

 1. Rekisterin yhteyshenkilö

Suomi-Seura ry

Tina Strandberg, toiminnanjohtaja, puh 044 712 9230, sähköposti [email protected]

 1. Rekisterin nimi

Suomi-Seura ry:n Neuvonta – verkkopalveluiden rekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/Osarekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia toimintamme järjestämistä varten. Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Yhteydenottojen hallinta
 2. Asiakkaan neuvonta
 3. Jäsensuhteen hoitaminen ja jäsenpalvelujen toteuttaminen
 4. Tapahtumien järjestäminen
 5. Materiaalitilaukset
 6. Markkinointi, jolloin keromme toiminnastamme, jäseneduistamme ja jäsenyyteemme liittyvistä yhteistyökumppaneiden palveluista.
 7. Toiminnan kehittäminen ja verkkosivujemme laadun, toimivuuden ja tietoturvallisuuden parantaminen 
 8. Muut tarkoitukset, joihin olemme saaneet suostumuksen
 1. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ikä, asuinmaa ja muut palveluiden käyttöön ja tapahtumien järjestämiseen liittyvät tarpeelliset tiedot. 

Yhteydenotot neuvontapalveluun 

Neuvontapalvelun käyttäjästä kertynyt tieto, mihin pyydämme käyttäjän suostumuksen tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn. 

Jäsenyyteen liittyvät tiedot:

Jäsennumero, liittymis- ja eroamispäivä, jäsentyyppi, jäsenmaksutiedot ja laskutusosoite


Materiaalitilaukset 

Nimi, jäsennumero, puhelinnumero, sähköposti- ja postiosoite.

Verkkosivujen käytön yhteydessä tallentuvat tiedot 

Käyttäjätunnukset ja salasanat, lokitiedot, evästeiden tuottamat tiedot käyttäjän IP-osoitteesta ja laitteiston metatiedoista. Verkkoasioinnit, asiakaskontaktit ja tapahtumien ja osallistujien määrät tilastoidaan järjestelmään tallentuvien tunnisteettomien tietojen perusteella ja no.

Verkkopalveluun liittyvä tilastotieto toiminnan suunnittelua, kouluttamista, arviointia ja kehittämistä varten.

Muut tapauskohtaisesti määritellyt, suostumuksen perusteella kerätyt tiedot

Sähköpostiosoitetta ja/tai puhelinnumeroa tarvitaan, jotta neuvontapalvelun vastaaja voi olla yhteydessä neuvottavaan. Vapaaehtoisesti annettuja taustatietoja käytetään vastaamisen tukena. 

Verkkopalvelujen toimintoihin ja Suomi-Seura ry:n tilaisuuksiin ilmoittautumisten, osallistumisen ja palautteiden kannalta tarpeelliset tiedot yhteydessä kysyttyjä tietoja käytetään yhteydenottoa varten.

Asiakkaan ottaessa yhteyden Suomi-Seura ry:n neuvontapalveluun tallentuu hänen puhelinnumeronsa tai sähköpostiosoitteensa. Tietoja käyttävät vain Suomi-Seura ry:n neuvontapalvelun työntekijät asiakkaitten neuvontapyyntöihin vastatessaan. Tietoja voidaan käyttää viranomaisasioitten hoitamiseen Suomessa ja muissa maissa vain asiakkaan antamalla valtakirjalla. Neuvontapalvelun työntekijöitä koskee vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.

Neuvontapalvelun kysymyksistä voidaan koota yhteenvetoja ja laatia tilastoja neuvonnan kehittämisen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarpeisiin. Niistä voidaan muokata hyvin yleisellä tasolla olevia esimerkkikysymyksiä, joihin vastataan verkkopalvelussa, mutta tuolloin kysymykset ja vastaukset muokataan niin että kysyjää ei voi tunnistaa.

Neuvontapalveluun yhteyttä ottaneilta voidaan kerätä taustatietoina tilastointia muun muassa sukupuoli, ikä, asuinmaa, äidinkieli, koulutus ja päätoimi. Näihin vastaaminen on vapaaehtoista.

Asiakkaalta voidaan pyytää palautetta palvelusta käyttämällä hänen antamaansa yhteystietoa. 

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys:
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin:
Ei yhdistetä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjän itsensä antamat tiedot.  Neuvontapalvelu voi saada tiedot myös asiakkaan valtuuttamana hänen puolestaan neuvoa kysyvältä henkilöltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Käyttäjältä pyydetään rekisteritietojen luovuttamiseen erillinen suostumus, mikäli käyttäjän tietoja halutaan käyttää muihin tarkoituksiin.

Käyttäjän henkilötietoja luovutetaan vain, jos rekisterinpitäjällä on siihen velvollisuus lain tai muun pakottavan syyn vuoksi. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin. 

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. 

Verkkoasioinnit, asiakaskontaktit ja tapahtumien ja osallistujien määrät tilastoidaan vuosittain järjestelmään tallentuvien tunnisteettomien tietojen perusteella.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista 

Käsittelemme henkilötietoja kaikissa tilanteissa yksityisyyttä kunnioittaen. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ne työntekijät, jotka tarvitsevat tietoja omien tehtäviensä hoitamiseksi. 

A Manuaalinen aineisto 

Säilytetään lukitussa tilassa. 

B Sähköisesti käsiteltävät tiedot 

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti, huolellisesti ja luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.  Jokaiselle työntekijälle on määritelty työtehtävien mukaan, mitä tietoja hän voi nähdä ja käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois näistä tehtävistä.

Tarkastusoikeus 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Pyyntö esitetään rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä kirjallisena suoraan työntekijälle, jonka kanssa olet asioinut, tai Suomi-Seura ry:n osoitteeseen [email protected]. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovutetaan ilman aiheetonta viivytystä. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Mikäli rekisteröity pyytää häntä koskevaa tietoa korjattavaksi, rekisterinpitäjä korjaa tai täydentää rekisterissä olevan rekisteröityä koskevan tiedon. 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee lähettää Suomi-Seura ry:n osoitteeseen [email protected].

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli tietosuojaselostetta muutetaan, muutokset laitetaan näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, informoidaan muutoksista myös muulla tavoin, kuten laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

Evästeiden käyttö 

Suomi-Seura ry kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkosivujen sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja ja muuta vastaavaa teknologiaa käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle ja osa on käytössä, jotta Suomi-Seura ry voi toteuttaa markkinointitoimia, tarjota paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivuston analytiikkaa ja tarjota käyttäjälle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän yksilöiviä henkilötietoja.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Sivuston käyttäminen ilman evästeitä saattaa kuitenkin vaikuttaa sivujen toiminnallisuuteen.

Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on nuoret maailmalla -sivuston saavutettavuusseloste.
Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivua ja sovelluksia voi käyttää ja ymmärtää sujuvasti.
Vaatimustenmukaisuus
Tätä verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen
*1 tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin
*2. Laki tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita.

 1. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/
 2. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi
  Nuoret maailmalla sivusto pyrkii takaamaan digitaalisten palvelujen saavutettavuuden annetun lain
  ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti.
  Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.
  Saavutettavuuden tila
  Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa: https://nuoretmaailmalla.fi ja on
  laadittu 4.10.2020. Seloste on päivitetty 9.2.2021.
  Tämä verkkosivusto täyttää pääosin (WCAG) esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.
  Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja poikkeukset mainitaan jäljempänä.
  Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty
  Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.
  Vaihtoehtoiset tekstit
  Muutamalla ns. koriste-/kuvituskuvissa ei ole paikoin tekstivastineita.
  Sivuilla voi olla tekstiä sisältäviä kuvia tai muita kuin kuvituskuvia,
  joille ei ole määritetty tekstivastineita.
  Saavutettavuusselosteen laatiminen
  Tämä verkkosivusto on julkaistu 7.9.2020. Tämä seloste on laadittu 4.10.2020.
  Seloste perustuu mm. itsearvioon. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Kokko-Kokki Oy (www.saavutettavuus.fi).
  Saavutettavuusseloste on päivitetty 9.2.2021.
  Palaute ja yhteystiedot
  Kerro meille saavutettavuuspuutteet ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.
  Palautteen voit antaa verkkolomakkeella tai sähköpostilla liisa.oinenen(at)suomi-seura.fi.
  Valvontaviranomaisen yhteystiedot
  Jos huomaat sivustolla saavutettavuuspuutteita, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.
  Vastaamme 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen
  tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.
  Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.
  Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
  www.saavutettavuusvaatimukset.fi
  Puhelinnumero vaihde 0295 016 000
  Päivitetty
  Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu 7.9.2020.
  Tämä verkkosivusto/sovellus on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen 28.1.2021.