Maailmalla

Jos tarvitset neuvoa tai opastusta Suomeen muuttoon liittyen, ota rohkeasti yhteyttä Suomi-Seuran neuvontapalveluun.

Kuva: Marianne Mannila

Parlamenttisimulaatio toteutetaan Zoomi-etäyhteydellä 27.2.2021 klo 16 – 19 Suomen aikaa (UTC +2:00) huhtikuussa 2021. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Haluamme rohkaista 16–30-vuotiaita maailmalla asuvia suomalaisnuoria osallistumaan suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen.

Simulaation tarkoitus on lisätä ulkosuomalaisnuorten tietoisuutta USP:n toiminnasta.

Ulkosuomalaisparlamentti (USP) on Suomi-Seuran ylläpitämä ulkosuomalaisyhteisöjen foorumi, joka saavutuksia on muun se, että Suomi on hyväksynyt kaksoiskansalaisuuden ja ulkomailla olevien suomalaisten on mahdollista äänestää kirjeitse Suomen kansallisissa vaaleissa. 

Simulaatioon osallistuvilla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta tai tietämystä ulkosuomalaisparlamentista. 

Lisätietoa ulkosuomalaisparlamentin toiminnasta tästä linkistä>(youtube)

Mistä parlamenttisimulaatio koostuu ja mitä siinä tehdään?

Simulaatio koostuu kahdesta osasta:

Ensimmäinen osa, eli varsinainen simulaatio pidetään huhtikuussa 2021 27.2.2021, jolloin osallistujat keskustelevat työryhmissä ajankohtaisista ulkosuomalaisia puhuttavista aiheista. Ne voivat olla esimerkiksi ulkomailla asumiseen tai paluumuuttoon liittyviä haasteita tai suomalaisen yhteiskunnan palveluihin liittyviä epäkohtia.  Samalla tutustutaan USP:n istunnon kulkuun, erityisesti sen valiokuntatyöskentelyyn ja päätöksentekoon. 

Toinen osa on 11.6.2021, jolloin työryhmien tulokset ja simulaatioon osallistuneiden nuorten terveiset esitellään USP:n digi-istunnossa.

Mikä on Parlamenttisimulaatioon tavoite?

Tavoitteena on luoda malli, jonka kautta nuoret pääsevät paremmin esille sekä Suomi-Seuran että USP:n toiminnassa ja tätä kautta ulkosuomalaisia koskevassa päätöksenteossa Suomessa. Haluamme myös tarjota ulkosuomalaisnuorille mahdollisuuden verkostoitua keskenään.

Ohjeet ilmoittautumiseen>

Parlamenttisimulaation järjestää Suomi-Seura ry.

Lisätietoja: suunnittelija Liisa Oinonen [email protected]i

Vi vill uppmuntra unga finländare bosatta i världen att vara med om att utveckla finländska samhället. Utlandsfinländarparlamentet (UFP) är ett forum för utlandsfinländska organisationer som Finland-Samfundet driver. UFP lämnar förslag för att driva utlandsfinländarfrågor i Finland. Tack vare UFP har Finland bland annat antagit dubbelt medborgarskap och kan finländare som vistas utomlands rösta per brev i nationella finländska val. Syftet med simulationen är att öka kunskaperna om UFP-verksamheten bland unga utlandsfinländare. Därmed behöver deltagarna inte ha tidigare erfarenhet av eller kunskaper om utlandsfinländarparlamentet.

Läs mer om verksamheten på utlandsfinländarparlamentet här> (suomi-seura.fi/usp)

Vad består simulationen av och vad görs där?

Simulationen är tudelad:

Första delen – egentliga simulationen – hålls den 27 februari april 2021 då deltagarna delas in i arbetsgrupper för att diskutera aktuella relevanta utlandsfinländarfrågor. Det kan handla till exempel om utmaningar med att bo utomlands eller flytta tillbaka eller brister i samhällstjänsterna i Finland. Samtidigt bekantar sig deltagarna med processerna under UFP-sessionen – särskilt utskottsarbetet och beslutsfattandet.

Andra delen arrangeras den 11 juni 2021 då arbetsgruppsresultaten och hälsningar från unga deltagarna i simulationen presenteras på digitala UFP-sessionen.

Vad är målet för simulationen?

Målet för detta pilotprojekt är att ta fram en modell som synliggör bättre unga i verksamheten på både Finland-Samfundet och UFP och på så sätt i finländska beslutsfattandet rörande utlandsfinländare. Vi vill också ge unga utlandsfinländare en chans att bilda nätverk sinsemellan.

Anmälningsanvisningar>

Parlamentsimulationen arrangeras av Finland-Samfundet.

Ytterligare uppgifter: planerare Liisa Oinonen [email protected]

We encourage young Finns living abroad to take part in the development of Finnish society. The Finnish Expatriate Parliament (FEP) is a forum for expatriate communities, maintained by the Finland Society. It gives proposals for how to promote expatriate Finns’ issues in Finland. Thanks to the FEP, Finland has approved of dual citizenship and postal voting for Finns living overseas in Finnish national elections.

Since the simulation seeks to increase young expatriate Finns’ awareness of the FEP’s work, participants do not need previous experience or knowledge about the expatriate parliament.

Finnish Expatriate Parliament representative for Central Europe Kati Hognes tells (in Finnish) about the work of the parliament  (youtube>)

What does the parliamentary simulation consist of and what do you do in it?

The simulation consists of two parts.

The first part, the actual simulation, takes place on April February 27, 2021, when teams of participants discuss current issues concerning expatriate Finns. These may be challenges related to living overseas or returning to Finland, or shortcomings in services provided by the Finnish society. At the same time, the participants receive an introduction to the course of a FEP session, especially its committee work and decision-making process.

The second part takes place on June 11, 2021, when the committees’ conclusions and participants’ messages will be presented at the FEP’s digital session.

What is the mock parliament’s goal?

This pilot project seeks to create a model that gives young people a more visible role in the activities of the Finland Society and the FEP and thus decision-making in Finland on expatriate Finnish issues. We also want to provide young expatriates an opportunity to network.

Registration instructions>

The parliamentary simulation is organized by the Finland Society

More information: planner Liisa Oinonen [email protected]

Kun asut ulkomailla ja olet Suomen kansalainen, muista ilmoittaa Suomeen:

  • uusi osoite aina kun muutat ulkomailla osoitteesta toiseen
  • kun etu- tai sukunimesi muuttuu
  • kun saat lapsen
  • kun menet naimisiin/rekisteröit parisuhteesi tai jos eroat

Sinun kannattaa tarkistaa, että tietosi Suomen Väestötietojärjestelmässä ovat oikein. Lue lisää Omien tietojen tarkitus -pavlusta.

Ulkomailla oleskelevalla Suomen kansalaisella on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa Suomen viranomaisille henkilötietojen muutoksista. Näin varmistat samalla sujuvan asioinnin esimerkiksi passia hakiessasi ja saat postissa äänioikeusilmoituksen. Lue lisää Digi- ja väestötietoviraston sivuilta.

Jos olet kaksoiskansalainen ja asut ulkomailla, saatat menettää Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täytettyäsi. Kansalaisuuden säilyttämiseksi riittää, että teet kirjallisen ilmoituksen, jossa kerrot, että haluat säilyttää Suomen kansalaisuuden. Voit tehdä ilmoituksen, kun olet täyttänyt 18 vuotta mutta et ole vielä täyttänyt 22 vuotta. Ilmoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Voit jättää ilmoituksen ulkomailla Suomen edustustoon tai toimittaa sen Suomessa Digi- ja väestötietovirastoon.

Lue lisää Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Jokainen 18–60 -vuotias mies, jolla on Suomen kansalaisuus, on asevelvollinen. Varusmiespalvelus suoritetaan yleensä 19–20 -vuotiaana, mutta sen voi aloittaa myös 18 ja 29 ikävuosien välillä. Naiset voivat hakea vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Asevelvollisella, jolla on kaksoiskansalaisuus, ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos:

  • hän on myös Norjan, Ruotsin, Tanskan tai USA:n kansalainen ja hän asuu tässä toisen kansalaisuutensa mukaisessa valtiossa.
  • hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa.

Jos hän muuttaa Suomeen alle 30-vuotiaana, hänet voidaan määrätä varusmiespalvelukseen. Lue lisää asevelvollisuudesta, kutsunnoista ja varusmiespalveluksesta Puolustusvoimien Varusmiespalvelus 2020 -oppaasta (pdf).
Opas englanniksi: Guide in English (pdf)

Suomi-Seuran Siivet vievät, juuret Suomessa -selvitys valmistui 2019. Selvitystä varten toteutettiin kysely, johon vastasi 611 maailmalla asuvaa 18–29-vuotiaista suomalaista nuorta. Selvityksen pohjalta Suomi-Seura ry on jo ryhtynyt kehittämään nuorille suunnattuja palveluja, toimintatapoja ja -kanavia ja tavoitteena on lisätä nuorten näkyvyyttä Suomi-Seura ry:n toiminnassa. Pysy kuulolla!

Linkki selvitykseen: Siivet vievät, juuret Suomessa (pdf). Selvitys on suomenkielinen. Ruotsinkielinen tiivistelmä on sivulla 4 ja englanninkielinen on sivulla 5.